top of page

Biểu đồ phân tích dinh dưỡng

Nếu bạn đang xem phần này trong phiên bản di động (trên điện thoại, iPad hoặc máy tính bảng của bạn), các biểu đồ sẽ không hiển thị chính xác.  Bạn sẽ cần nhấp vào tệp .pdf bên dưới và tải xuống thông tin.  Các tập tin rất nhỏ!  Nếu bạn muốn, chúng tôi rất sẵn lòng thảo luận về kết quả hoặc gửi các biểu đồ qua email cho bạn!  Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 800-252-5840 và chúng tôi sẽ đảm bảo bạn có tất cả các dữ kiện!

A well known zoo in California is using an AFS growing room from Sun Roads Farmory.  The results of their veterinary staff's nutritional analysis of sprouted barley grain are as follows:

 

Nutrients, DM Basis                             Barley Grain                                  Whole Grass Mat

Crude Protein %                                                                    12                                                                                 14.85

Crude Fiber %                                                                         5.4                                                                               not determined

ADF %                                                                                       4.6                                                                               16.82

NDF %                                                                                     19.3                                                                               36.86

NFC%                                                                                       64                                                                                  40.87

Starch %                                                                                   56.2                                                                                8.82

Sugars %                                                                            not determined                                                                22.3

Crude Fat %                                                                            3.2                                                                                  5.28

Ash %                                                                                       2.85                                                                                3.54

Calcium %                                                                               0.05                                                                                 0.11

Phosphorus %                                                                        0.4                                                                                    0.5

Magnesium %                                                                        0.14                                                                                  0.19

Potassium %                                                                          0.52                                                                                  0.55

Sodium %                                                                               0.009                                                                               0.7

Iron, ppm                                                                                  59                                                                                    81.01

Zinc, ppm                                                                                  30                                                                                    38.9

Copper, ppm                                                                             5                                                                                       7.47

Manganese, ppm                                                                    16                                                                                     19.34

Molybdenum, ppm                                                               0.8                                                                                     0.87

Sulfur %                                                                                  0.15                                                                                    0.22

Chloride ion %                                                                       0.12                                                                                   0.23

Cobalt, ppm                                                                           0.11                                                                                     0.07

Vitamin A, IU/kg                                                                  255                                                                                     22.179

alpha-tocopherol pg/g                                                        1.96                                                                                     25.39

Vitamin E, IU/kg                                                                   2.2                                                                                     27.9

Biểu đồ sau đây là từ Tạp chí Khoa học Ứng dụng Thế giới , số 16.  Nó có thể được xem trên internet tại:

idosi.org/wasj/wasj16(4)12/9.pdf 

bottom of page